• REGULAMIN LOTERIADA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “LOTERIADA PARAGONOWA”

§ 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Loteriada Paragonowa”.

§ 2 Organizatorem Loteriady Paragonowej jest ROBI Sp.z o.o , spółka komandytowa, z siedzibą w Płońsku, ul. Lipowa 13 , NIP 567 190 80 77

§ 3 ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Loteriada Paragonowa prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego ROBI, w Brodnicy, przy ul. Wincentego Pola 6

2. Okres sprzedaży produktów promocyjnych umożliwiających udział w Loteriadzie Paragonowej rozpoczyna się w dniu 22.08.2019, o godz. 9.00 a kończy się dnia 24.08.2019, o godz. 18.00

3. Udział w Loteriadzie Paragonowej jest dobrowolny.

4. Podanie danych związanych z udziałem w Loteriadzie Paragonowej, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loteriadzie Paragonowej.

5. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loteriady Paragonowej.

6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.

7. Udział w Loteriadzie Paragonowej mogą brać wyłącznie osoby, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

8. W Loteriadzie Paragonowej nie mogą brać udziału pracownicy firmy ROBI oraz ich najbliższa rodzina (rodzeństwo, współmałżonkowie, potomstwo, rodzice, rodzeństwo współmałżonków, współmałżonkowie rodzeństwa, współmałżonkowie potomstwa)

9. W Loteriadzie Paragonowej może wziąć udział każda osoba, spełniająca warunki zawarte w regulaminie, która w dniach od 22.08.2019 do 24.08.2019 dokona zakupu w Centrum Handlowym Robi, za min. 50zł , wypełni wszystkie dane zawarte na kuponie rejestracyjnym (kupony znajdują się przy punktach kasowych), udowodni dokonanie zakupu poprzez okazanie dokumentu zakupu (paragon, faktura) i wrzuci wypełniony kupon rejestracyjny do przygotowanych urn, znajdujących sie przy kasach, na terenie CH ROBI.

10. Każdy wypełniony poprawnie kupon rejestracyjny weźmie udział w losowaniu nagród- niespodzianek.

11. Losowanie odbędzie się w dniu 27.08.2019 w Centrum Handlowym ROBI a jego wyniki wraz z zarejestrowanym filmikiem z przebiegu losowania przedstawione zostaną w tym samym dniu, na portalu społecznościowym pod adresem

www.facebook.com/centrumrobi, w odpowiednio oznaczonym poście

12. Odbiór nagród-niespodzianek wyłącznie osobisty, w Centrum Handlowym ROBI, na dziale RTV AGD, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym terminie wylosowana nagroda-niespodzianka przepada.

13. Uczestnik odbierający nagrodę-niespodziankę zobowiązuje sie do wyrażenia zgody na wykonanie zdjęcia pamiątkowego z wylosowaną nagrodą-niespodzianką. Zdjęcie zostanie wykorzystane w celach marketingowych (zamieszczenie na portalu Facebook)

14. W momencie odbioru nagrody-niespodzianki zostanie na nią wystawiony paragon fiskalny w kwocie 0,01zł

15. Wylosowana nagroda-niespodzianka nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny towar

16. Postępowanie gwarancyjne zgodne z udzieloną gwarancją przez gwaranta danego produktu.

§ 4 DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO)

2. Administratorem danych osobowych uczestników Loteriady Paragonowej jest firma ROBI, z siedzibą w Płońsku, przy ul. Lipowej 13.

3. Dane osobowe będą przechowywane w celach marketingowych, tj. kontakt telefoniczny lub SMS w celu przekazania informacji o prowadzonych akcjach promocyjnych i marketingowych na terenie Centrum Handlowego ROBI.

4. Dane będą przechowywane przez okres trwania współpracy.

5. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia aż do całkowiego zakazu ich przetwarzania w dowolnym terminie. Wszelkich informacji z tym związanych udzielamy pod numerem telefonu 512 037 472 lub pod adresem e-mail : ksiegowosc@robi.org.pl

6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy stwierdzi się, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady promocji określa niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego

2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie : https://centrumhandlowerobi.pl/news/n/384/REGULAMIN-LOTERIADA Lub w Centrum Handlowym ROBI, w dziale księgowości.

3. Więcej informacji na temat Loteriady Paragonowej można uzyskać pod numerem telefonu: 502292279